Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Østensjøbanen Etterstad - Hellerud

Brynseng.png


Oppgraderingen av Østensjøbanen skal tilrettelegge for økt kapasitet på T-banenettet frem til 2040, og vil kunne gi redusert kjøretid med 23 sekunder på begge spor mellom Brynseng og Hellerud sammenliknet med dagens situasjon.

T-banestrekningen som skal oppgraderes er på tilsammen 1,8 kilometer og byr på mange utfordringer. Den er bratt og kurvete, går over to eldre bruer, trafikkerte veier og Alnaelva. Sporveien planlegger å oppgradere strekningen til ny standard med høyere kjørehastighet og lavere vedlikeholdsbehov.

Oppgraderingen inkluderer tunnel

Sporveien ønsker å legge T-banen i tunnel ned fra Hellerud mot Bryn. Den nye tunnelen, Hellerudtunnelen, vil bli ca. 400 meter inklusive portaler. Da vil T-banen gå inn i terrenget cirka ti meter sør for broen over Østensjøveien og komme ut nærmest mulig Hellerud stasjon. Et slikt valg kan frigi plass til ny gang- og sykkelvei i dagens T-bane trase. Det er gjennomført et skisseprosjekt for dette.

Begge bruene på strekningen, Bryn bru (over Alnaelva og jernbanen) og bruen over Østensjøveien, skal skiftes ut.

Prosjektet omfatter også utskifting av sporvekslene på Hellerud. De nye vekslene får annen geometri og utløser forskyvning av plattformene på Hellerud vestover.

Totalfornyelse av Brynseng stasjon
På Brynseng stasjon ønsker Sporveien å rive alt det gamle og bygge helt ny stasjon med bredere midtplattform og bredere T-banetrasé. Fornyelsen er viktig for å håndtere fremtidig passasjervekst, men er minst like viktig for knutepunktutviklingen på Brynseng. Brynseng er et satsningsområde når det gjelder kollektivtrafikk.

I tillegg ser Sporveien på muligheten for å bygge et nytt femtenetasjes torgbygg på toppen av stasjonen, som kan huse butikker/næring og kontorer i de nederste etasjene og ha boliger på toppen. Sporveien samarbeider med Oslo kommune om tilrettelegging og reguleringsarbeid.

Brynseng stasjon i dag


Fremdrift

Hopp over det området

Sporveien har følgende overordnet hovedfremdriftsplan for prosjektet:

Aktivitet  
Forprosjekt ferdig Juni 2018
Oppstart detaljprosjektering Første kvartal 2019
Høring reguleringsplanen 29. april 2019
Informasjonsmøte om reguleringsplanen    28. mai 2019
Forberedende arbeider              Første kvartal 2020
Byggestart hovedarbeider   høst 2020
Ibruktagelse  av ny trase 2022

 

Endringer i fremdriftsplanen kan forekomme.


Reguleringsplan er lagt ut på høring

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune la den 29. april ut reguleringsplanen for Østensjøbanen (Brynseng – Hellerud) og Brynseng stasjon til høring. Høringsfrist er satt til 11. juni.

Planen omfatter ny T-banetrasé i tunnel fra Østensjøveien til Hellerud stasjon. Gammel trasé blir gang-/sykkelvei. Brynseng stasjon får nye, bredere plattformer med heldekkende tak og atkomst fra begge ender. Mellom stasjonen og Østensjøveien, og delvis over sporområdet, er det foreslått et kombinert nærings- og boligbygg.

Les mer: Østensjøbanen (Brynseng-Hellerud) og Brynseng stasjon

Informasjonsmøte 28. mai 2019

I forbindelse med at reguleringsplanen for Østensjøbanen (Brynseng – Hellerud) og Brynseng stasjon er lagt ut på høring, arrangerte Sporveien et informasjonsmøte på Bryn 28. mai 2019. På møtet informere Sporveien nærmere om reguleringsplanen. Her finner du informasjon fra møte:

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Store deler av den gamle traséen mellom Brynseng stasjon og Hellerud ble anlagt og tatt i bruk i 1923-1926. I 1967 ble banen lagt om fra sporvognsdrift til T-banestandard mellom Etterstad og Skullerud.

Dagens bratte og kurvede trasé begrenser hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning, og fører til både støy og stor slitasje.

Østensjøbanens ytre strekning mellom Hellerud og Skullerud ble ombygget i 2015-2016. Med oppgraderingen av den indre strekningen på ca. 1,8 kilometer mellom Etterstad-Hellerud vil hele Østensjøbanen være oppgradert. Strekningen skal oppgraderes til ny standard med høyere kjørehastighet og lavere vedlikeholdsbehov.

Påvirkning - reisende

Det er linje 3 til Mortensrud og linje 2 til Ellingsrudåsen som benytter traseen mellom Brynseng og Hellerud, men linje 4 til Bergkrystallen vil også bli berørt av prosjektet ettersom denne også passerer Brynseng. Østensjøbanen har høy frekvens med 16 tog pr time og pr retning store deler av døgnet. Lambertseterbanen har ordinær trafikk med til sammen 8 tog pr time og retning. I tillegg er banen den eneste forbindelsen til T-banens verksted og depot på Ryen base, noe som medfører mange togbevegelser på banen gjennom hele døgnet.

Av denne grunn er det planlagt å etablere en midlertidig sporforbindelse mellom Østensjøbanen og Lambertseterbanen. Dette vil sikre at man får opprettholdt drift på begge banene mens arbeidene foregår. Det er derfor foreløpig kun planlagt noen få kortere perioder med buss for bane i forbindelse med prosjektet: Forberedende arbeider med flytting av kabler og andre forberedende arbeider, innlegging av midlertidig sporforbindelse, etablering av midlertidig spor for å ta i bruk Østensjøbanens del av Brynseng stasjon og kobling av ny tunnel til eksisterende bane ved Hellerud.

Påvirkning - naboer

Hvordan du som nabo eller næringsdrivende kan holde deg oppdatert underveis i anleggsfasen vil det komme mer informasjon nærmere byggestart.

Vil du ha mer informasjon eller gi innspill?
Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til nabokontakt@sporveien.com.


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter