Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Storgata

IMG_5027.JPG


Oslos viktigste kollektivgate oppgraderes for bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og nye trikker. Arbeidet starter i 2017 og vil avsluttes i 2020. Prosjekteier er Plan- og bygningsetaten i samarbeid Sporveien Oslo AS og Vann- og avløpsetaten. 

Prosjektet er en del av Samlet plan for oppgradering av trikkestruktur. Du kan også lese mer i DN.

 

 

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Anskaffelse av nye trikker i hovedstaden vil medføre store endringer i infrastrukturen som trikkespor, elektriske anlegg og vann- og kloakkrør. Som en del av dette store prosjektet skal Oslos kanskje viktigste kollektivgate gjennom en omfattende oppgradering. Kollektivbrukere, bilister, syklister og næringsdrivenede må forberede seg på midlertidige løsninger fra oppgraderingen starter – og de neste tre årene.

Tenkt utforming av strekningen fra Hausmannsgate til Nybrua

Gateløpet i Storgata er svært nedslitt. Gaten oppleves som trang og høyt trafikkert, selv om den alt overveiende delen av bilistene har et absolutt kjøreforbud i store deler av strekningen.

Nå foreligger det planer om en omfattende opprusting der hele gaten blir omregulert til kollektivgate. Målet for arbeidet er en bedret fremkommelighet og trafikksikkerhet for kollektivtrafikken og fotgjengere, der dagens delvis svært smale fortau også utvides, holdeplasser flyttes og utvides og byrommene får en mer tiltalende utforming.

Storgata er en nøkkelstrekning for trikk- og busstrafikk –  den forbinder Grünerløkka, Torshov, Grefsen, Kjelsås og Sinsen med resten av byen. Også for busslinjene er gaten viktig der den benyttes av blant annet 34, 54, 30 og flere regionlinjer.

Målsettingen er en full oppgradering, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten der det også vil bli gjennomført en utskifting av vann og avløpsrør i hele gatens lengde. Dette vil medføre at vi unngår nye gravearbeider i overskuelig fremtid.

 

Gevinster ved ferdigstilling av Storgata

 

Bedret fremkommelighet og trafikksikkerhet for kollektivtrafikken og fotgjengere.

 

Holdeplasser flyttes slik at de ikke ligger på trafikkøyer midt i gateløpet. 

 

Oppgradering med gatetun og gatetorg.


Fremdrift/Utforming

Hopp over det området

Oppstart er planlagt i 2017, nøyaktig tidspunkt avhenger av saksbehandling hos planmyndighetene. Ambisjonene for prosjektet er høye, og det endelige resultatet vil ha konsekvenser for trafikkmønsteret i store deler av sentrum.

Hva skal gjøres?

Prosjektet i Storgata er en del av Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur, og prosjektet er derfor også en del av arbeidet for å legge til rette for neste generasjon trikkedrift i sentrum.

Les gjerne mer om Ny infrastruktur for Oslos trikker og Nye trikker i Oslo.

For næringsdrivende

Storgata er en handlegate, og det er klart at de næringsdrivende vil bli berørt. Det er lagt mye arbeid i å minimalisere belastningene, og en best mulig tilrettelegging. 

For syklister

For syklistene er Torggata oppgradert til sykkelgate, og også Pløens gate mellom Youngstorget og Storgata vil bli etablert med toveis sykkeltrafikk. I tillegg får vi en ny, toveis sykkelvei mellom Nybrua og Ankerbrua.

For bilister 

Bilistene har opplevd stadig flere begrensninger i området de siste årene, nå skal dette skjerpes ytterligere der biltrafikk bare vil være tillatt i enkelte soner. Biler vil imidlertid fremdeles kunne krysse gateløpet ved Hausmannsgate og Lybekkergata – foruten å kunne kjøre mellom Osterhausgaten og Ebbells gate. Alle parkeringsplasser skal fjernes og fortauene kombineres med gatetun/torg. Snuplassene i Bernt Ankers gate og Youngs gate skal legges lenger opp i gaten, til fordel for trær og sittebenker. Strekningen fra Nygata til Kirkeristen vil ha karakter av et gatetun.

For kollektivreisende

Sålen i gaten vil bli betong, av hensyn til at den skal trafikkeres av mange og tunge kjøretøy. Dagens holdeplass ved Brugata trekkes over krysset i retning Folketeaterbygningen, mens holdeplassen ved Hausmannsgate trekkes i retning av Nybrua.

Vi kommer med det vekk fra dagens situasjon der holdeplassene ligger på trafikkøyer midt i gateløpet. Det er planlagt omfattende arbeider i hele gatens lengde og prosjektet vil strekke seg godt inn i 2020 og være merkbart for alle typer trafikanter.

Det vil etableres alternative traseer for trikk og buss, det vurderes ikke som hensiktsmessig å opprettholde trafikk i gateløpet mens arbeidene pågår.

 

 

 


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Naboinfo

Det er lagt mye arbeid i å minimere belastninger og tilrettelegge, men næringsdrivende vil bli berørt. 

Biltrafikk vil kun være tillatt i enkelte soner.

Kollektivreisende vil få alternative traséer for trikk og buss.

Syklister vil få Torggata oppgradert til sykkelgate, og toveis sykkeltrafikk mellom Nybrua og Ankerbrua og mellom Youngstorget og Storgata.

Kontakt 

Knut Fjeldbu, Sporveien

Telefon: 952 22289

E-post


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter