Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ny infrastruktur for Oslos trikker

DSC_3199.JPG


I 2020 mottar Oslo de første av 87 nye trikker. Dette krever en oppgradering og fornying av infrastrukturen for å imøtekomme internasjonal standard. Arbeidet startet i 2016 og skal ferdigstilles i 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom Sporveien AS, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.


Fremdrift

Hopp over det området

Fremdriftsplanen er fordelt i store prosjekt og tiltak utenfor store prosjekt. Store prosjekt er områder eller strekninger der det er særlig viktig å koordinere tiltak, og har gjerne mange krevende tiltak med komplisert gjennomføring. Tiltak utenfor store prosjekt er andre prioriterte tiltak.

Store prosjekt

Bymiljøetaten, Sporveien og Ruters gatetiltak.

Vann- og avløpsetaten har også behov for oppgradering av ledningsnettet på enkelte prosjekter.

Nye krav til overvannshåndtering.

 

Alle prosjektene er i forprosjektfasen, skal gjennom kvalitetssikring og deretter fremmes for bystyret for behandling.

Det kan bli endringer i omfang, oppstart- og ferdigstillelse.

 

Nordre streng

(Pilestredet, Kristian Augusts gate og Tullins gate)

Grefsenveien

Storgata

Thorvald Meyers gate

Kongsveien

Bispegata

Schweigaards gate

 • Oppgradering av trikkeinfrastruktur (utgår dersom ny trikkeinfrastruktur i Bispegata etableres tidsnok)
 • Ferdigstillelse 2020

Majorstuen

 • Oppgradering av trikkeinfrastruktur
 • Oppstart andre kvartal 2018 med forventet ferdigstillelse vinteren 2019
 • Flytting av holdeplass

Skovveien

 • Etablere ny trikkeinfrastruktur fra kryss mot Frognerveien og til Riddervolds plass
 • Ferdigstillelse 2021
 • Behov for ny holdeplass

Tiltak utenfor store prosjekt

Tilpasning nye trikker

Ulike trikker kan ha forskjellig bredde og høyde på vogna. Lengde på trikkens moduler og avstand på hjulsett påvirker hva som er nødvendig sporavstand og hva som er nødvendige elementer på utsiden av sporet.

Vending av trikk

Et mer fleksibelt trikkenett er mindre sårbart, og det er viktig i perioder med mye byggearbeid. Flere vendemuligheter vil bidra til å øke fleksibiliteten uten store investeringer i nye traseer.

Holdeplasstiltak

Før innfasing av nye trikker må alle holdeplasser være 35 meter lange (70 meter for noen definerte holdeplasser med behov for oppstilling til to trikker), og de må tilfredsstille krav til universell utforming. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak og justeringer på en rekke holdeplasser.

Øvrige Sporveien-tiltak

I tillegg til tiltakene på trikkens spor og fundament har Sporveien andre tiltak som må gjennomføres for å sikre stabil trikkedrift. De er også nødvendige for å tilrettelegge for innfasing av nye trikker. Den største posten av disse tiltakene er store og små oppgraderinger av det elektrotekniske anlegget.

Vann- og avløpsetatens tiltak

Det ligger vann- og avløpsledninger i de fleste av gatene der det går trikk. Om vann- og
avløpsetatens tiltak skal gjennomføres vurderes med utgangspunkt i ledningenes alder og tilstand, og ut fra behov for å koordinere graving i gaten. Disse tiltakene ligger som en del av de prosjektene som er definert som store.

Gjennomføringsplan

Det er mange prosjekter og tiltak som må gjennomføres før innfasing av nye trikker. Kombinasjonen av stort omfang og kort gjennomføringsperiode (2017–2020) gir behov for god koordinering av arbeidene. Samtidig som alle store prosjekt og enkelttiltak skal gjennomføres er det nødvendig å opprettholde en akseptabel trikkedrift. Det er utfordrende når flere prosjekter omfatter oppgradering av hele gaterommet.

Slike prosjekt gir store og langvarige hindringer både for trikkedriften i gaten, og for andre trafikanter.

Gjennomføringsplanen tar utgangspunkt i følgende kriterier: Gjennomføring av alle prosjekt på en strekning skal fortrinnsvis utføres i samme tidsrom, viktige avhengigheter i driften ivaretas (f.eks. tilgang til verksteder) og prosjekter som har store konsekvenser for driften tas spesielt hensyn til.

Det er flere usikkerhetsmomenter som først avklares når prosjekt og tiltak nærmer seg bygging og har et høyere detaljeringsnivå.
Endringer vil for eksempel kunne påvirke hvor lenge ulike traseer må være stengt i gjennomføringsperioden.
Prosjekter som kan påvirke hverandre må derfor koordineres og samkjøres fortløpende.


Bakgrunn

Hopp over det området

Oppgradering og fornying av infrastrukturen i Oslo er nødvendig for å imøtekomme internasjonal standard, og for å tilpasses frittromsprofilen for moderne trikker. Oppgraderingen består av 27 større og mindre delprosjekter.

I flere av delprosjektene utføres arbeidet i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. En samlet plan («Samlet plan») for de store prosjektene identifiserer, prioriterer og sammenstiller utbedrings- og oppgraderingsbehov, beregner kostnader, og definerer fremdrift Ved å koordinere infrastrukturoppgraderingen med generelle tiltak for opprustning av det kommunale vei- og gatenettet minimaliseres anleggsarbeid og kostnader totalt sett.

Det utarbeides separate samarbeidsavtaler tilpasset de enkelte prosjektene som definerer regler, ansvar, tekniske krav, avvikshåndtering, kostnadsfordeling.

Gevinster ved ferdigstilling av ny infrastruktur for Oslos trikker

 • Et utvidet rutetilbud for å imøtekomme økt transportbehov med sterk befolkningsvekst i Oslo
 • Internasjonal standard for trikken i Oslo
 • Nye og moderne trikker som ankommer i 2020 får mulighet til å kjøre uten møtekonflikter
 • Universell utforming gjøre det lettere for alle reisende å ta trikken

 


Foreløpig tidsplan

Hopp over det området

Vi understreker at de oppsatte tidene i disse kartene kan bli gjenstand for justeringer. Når det enkelte delprosjektet nærmer seg oppstart vil det bli sendt ut varsel til berørte naboer.

 

                                                          Klikk på bildet for å se større versjon

 

                                                           Klikk på bildet for å se større versjon

                                                   Klikk på bildet for å se større versjon

 

Samarbeid

Det er inngått en overordnet avtale som regulerer samarbeidet mellom BYM, VAV og SPV. I tillegg inngås det separate samarbeidsavtaler tilpasset de enkelte prosjektene som regler ansvar, tekniske krav, avvikshåndtering, kostnadsfordeling, etc. Kostnader for Samlet plan 2016 er fordelt mellom Sporveien (tiltak på trikkeinfrastrukturen) og Bymiljøetaten (tiltak på gatenettet inkludert holdeplasser). Vann- og avløpsetatens tiltak og andre aktører finansieres av andre kilder og er holdt utenfor. Dette gir følgende fordeling pr mai 2016

 

Sporveien 1 767 mill.

Bymiljøetaten 906 mill.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Sporarbeider i Trondheimsveien september 2016
Et av de første prosjektene i Samlet plan


Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter