Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ny infrastruktur for Oslos trikker

DSC_3199.JPG


Opprustning og ny infrastruktur vil gi internasjonal standard for trikken i Oslo. Arbeidet startet i 2016 og skal ferdigstilles i 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom Sporveien Oslo AS, Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten.


Bakgrunn

Hopp over det området

Nye trikker i Oslo gir behov for en oppgradering og fornying av infrastrukturen, 27 større og mindre delprosjekter over hele sporvognsnettet skal oppgraderes til en internasjonal standard og tilpasses frittromsprofilen for moderne sporvogner.

Arbeidet utføres for flere av delprosjektene i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten. Dette er definert i planen som de store prosjektene, der etatene har sammenfallende behov for oppgradering og det etableres en felles anleggsperiode for å minimalisere graveperioden i byrommet.

Planen identifiserer, prioriterer og sammenstiller utbedrings- og oppgraderingsbehovene, beregner kostnader og inneholder en fremdriftsplan – og er verktøyet som sikrer at de reisendes transportbehov blir imøtekommet i hele perioden.

Oppgraderinger av fundament, spor og andre deler av trikkens infrastruktur koordineres med oppgradering og
tilrettelegging for annen trafikk og funksjoner, samt generelle tiltak for opprusting av det kommunale vei- og gatenettet. Hvis infrastrukturtiltak og gateopprustning utføres hver for seg, vil det gi flere anleggsperioder og høyere kostnader totalt sett. 

Tidsperspektivet for Samlet Plan gir en svært stram ramme for planlegging og gjennomføring. En koordinert gjennomføringsplan er helt avgjørende, fordi forsinkelser i gjennomføringen vil kunne gi store konsekvenser.

En overordnet avtale regulerer samarbeidet mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten. Separate samarbeidsavtaler tilpasset de enkelte prosjektene (regler, ansvar, tekniske krav, avvikshåndtering, kostnadsfordeling). 

Gevinster ved ferdigstilling av ny infrastruktur for Oslos trikker

Et utvidet rutetilbud for å imøtekomme økt transportbehov med sterk befolkningsvekst i Oslo

Et velutprøvd trikketilbud av høy standard

Bedre kapasitet

 


Fremdrift

Hopp over det området

Fremdriften defineres av en plan som er delt inn i store prosjekt og tiltak utenfor store prosjekt. Store prosjekt er områder eller strekninger der det er særlig viktig å koordinere tiltak, og gjerne mange krevende tiltak med komplisert gjennomføring. Tiltak utenfor store prosjekt er andre prioriterte tiltak.

 

Store prosjekt

 

Bymiljøetaten, Sporveien og Ruters gatetiltak.

Vann- og Avløpsetaten har også behov for oppgradering av ledningsnettet på enkelte prosjekter.

Nye krav til overvannshåndtering.

 

Det kan bli endringer både i omfang, oppstarts- og ferdigstillelsestidspunkt.

 

Nordre streng

(Pilestredet, Kristian Augusts gate og Tullins gate)

 

Grefsenveien

Storgata

 

Thorvald Meyers gate

Kongsveien

 

Bispegata

Majorstuen

  • Byggestart ikke fastsatt
  • Oppgradering av trikkeinfrastruktur
  • Flytting av holdeplass

 

Skovveien

  • Byggestart ikke fastsatt
  • Etablere ny trikkeinfrastruktur fra kryss mot Frognerveien og til Riddervolds plass
  • Behov for ny holdeplass

 

Tiltak utenfor store prosjekt

 

Tilpasning nye trikker

Ulike trikker kan ha forskjellig bredde og høyde på vogna. Lengde på trikkens moduler og avstand på hjulsett påvirker hva som er nødvendig sporavstand og hva som er nødvendige elementer på utsiden av sporet.

Vending av trikk

Et mer fleksibelt trikkenett er mindre sårbart, og det er viktig i perioder med mye byggearbeid. Flere vendemuligheter vil bidra til å øke fleksibiliteten uten store investeringer i nye traseer.

Holdeplasstiltak

Før innfasing av nye trikker må alle holdeplasser være 35 meter lange (70 meter for noen definerte holdeplasser med behov for oppstilling til to trikker), og de må tilfredsstille krav til universell utforming. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak og justeringer på en rekke holdeplasser.

Øvrige Sporveien-tiltak

I tillegg til tiltakene på trikkens spor og fundament har Sporveien andre tiltak som må gjennomføres for å sikre stabil trikkedrift. De er også nødvendige for å tilrettelegge for innfasing av nye trikker. Den største posten av disse tiltakene er store og små oppgraderinger av det elektrotekniske anlegget.

Vann- og avløpsetatens tiltak

Det ligger vann- og avløpsledninger i de fleste av gatene der det går trikk. Om vann- og
avløpsetatens tiltak skal gjennomføres vurderes med utgangspunkt i ledningenes alder og tilstand, og ut fra behov for å koordinere graving i gaten. Disse tiltakene ligger som en del av de prosjektene som er definert som store.

 

Gjennomføringsplan

 

Det er mange prosjekter og tiltak som må gjennomføres før innfasing av nye trikker. Kombinasjonen av stort omfang og kort gjennomføringsperiode (2017–2020) gir behov for god koordinering av arbeidene. Samtidig som alle store prosjekt og enkelttiltak skal gjennomføres er det nødvendig å opprettholde en akseptabel trikkedrift. Det er utfordrende når flere prosjekter omfatter oppgradering av hele gaterommet.

Slike prosjekt gir store og langvarige hindringer både for trikkedriften i gaten, og for andre trafikanter.

Gjennomføringsplanen behandler prosjektene på et overordnet nivå. Det er flere usikkerhetsmomenter for planen som først avklares når prosjekt og tiltak nærmer seg bygging og har et høyere detaljeringsnivå.
Endringer vil f.eks. kunne påvirke hvor lenge ulike traseer må være stengt i gjennomføringsperioden.
Prosjekter som kan påvirke hverandre må derfor koordineres og samkjøres fortløpende. Årsaken er at det er vanskelig å definere en sikker fremdrift, og at strekningene ikke er avgjørende for gjennomføringen av vintertesten av de nye trikkene.

Gjennomføringsplanen, tar utgangspunkt i følgende kriterier: Gjennomføring av alle prosjekt på en strekning skal fortrinnsvis utføres i samme tidsrom, viktige avhengigheter i driften ivaretas (f.eks. tilgang til verksteder) og prosjekter som har store konsekvenser for driften tas spesielt hensyn til.

 


Foreløpig tidsplan

Hopp over det området

Vi understreker at de oppsatte tidene i disse kartene kan bli gjenstand for justeringer. Når det enkelte delprosjektet nærmer seg igangsetting vil det bli sendt ut varsel til berørte naboer.

 

                                                          Klikk på bildet for å se større versjon

 

                                                           Klikk på bildet for å se større versjon

                                                   Klikk på bildet for å se større versjon

 

Samarbeide

Det er inngått en overordnet avtale som regulerer samarbeidet mellom BYM, VAV og SPV. I tillegg inngås det separate samarbeidsavtaler tilpasset de enkelte prosjektene som regler ansvar, tekniske krav, avvikshåndtering, kostnadsfordeling, etc. Kostnader for Samlet plan 2016 er fordelt mellom Sporveien (tiltak på trikkeinfrastrukturen) og Bymiljøetaten (tiltak på gatenettet inkludert holdeplasser). Vann- og avløpsetatens tiltak og andre aktører finansieres av andre kilder og er holdt utenfor. Dette gir følgende fordeling pr mai 2016

 

Sporveien 1 767 mill.

Bymiljøetaten 906 mill.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Sporarbeider i Trondheimsveien september 2016
Et av de første prosjektene i Samlet plan


Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter