Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Holtet trikkebase

Holtet_base_oppdatert.jpg


Ny trikkebase på Holtet skal ta imot 43 av Oslos nye trikker. Arbeidet pågår fra høsten 2017 og skal ferdigstilles høsten 2020. Prosjekteier er Sporveien Oslo AS.


Bakgrunn

Hopp over det området

Holtet trikkebase har en sentral plass i den planlagte fornyelsen av trikken i Oslo. Holtet trikkebase er en av to oppstillingsområder for sporvogner i Oslo og den planlagte rehabiliteringen vil gi en langt mer effektiv, tidsmessig, estetisk og moderne utnyttelse av det eksisterende området. 43 av de 87 nye trikkene, som vil være lange leddvogner, planlegges mottatt på Holtet base i årene 2020 - 2024.

For å kunne ta imot de nye trikkene skal Holtet base ombygges med nye oppstillingsspor, opprustet bygningsmasse og ivaretagelse av verneverdig arkitektur.

Rehabiliteringen av verksted og vognhallsområde representerer avslutningen av oppgraderingen av Ekebergbanen som har pågått siden 2010. Parsellen forbi Holtet base er den siste, med unntak av strekningen mellom Ekebergparken og Oslo Hospital.

Både basen på Holtet og Grefsen må bygges om for å kunne ta imot de nye trikkene som kommer fra 2020. Trikkens hovedverksted og vognhall ligger på Grefsen, mens det på Holtet hovedsaklig utføres vedlikehold i tillegg til vognbehandling og nattparkering. 

Bygningene på sporområdet på Holtet er tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt. Samme mann tegnet også de karakteristiske, og i dag vernede, leskurene langs linjen til Ekebergbanen.

Holtet vognhall ble bygget for å ta imot de fem første trikkene til det den gang nystartede selskapet AS Ekebergbanen, og konseptet var at man ønsket et helhetlig uttrykk for hele linjen. Da plassen krevet det ble anlegget utvidet med et nybygg.

 

Gevinster ved ferdigstilling av Holtet base 

  • En basestruktur for mottak og drift av 43 av Oslos nye trikker.
  • En effektiv, estetisk og moderne utnyttelse av det eksisterende området.
  • Ivaretagelse av verneverdig arkitektur, tegnet av Erik Waldemar Glosimodt.

 


Fremdrift

Hopp over det området

Informasjon fra Sporveien

Sporveien ønsker å forbedre kommunikasjonen om prosjektet på Holtet Base. I etterkant av nabomøter og befaring for grunnerverv, opplever noen naboer mangelfull informasjon. Sporveien har forståelse for det.

Som informert på nabomøtene, er vi i en tidlig fase av prosjekteringen. Sporveien er fremdeles i prosess med å justere prosjektets omfang. Nå er det bestemt at et planlagt «vendespor» sør for basen, skal tas ut fra prosjektet.

Sporveien ønsker å gi korrekt informasjon. Nå er vi i en periode hvor prosjektets omfang endres. Sporveien vil informere grundigere så snart omfanget på prosjektet Holtet Base er bestemt, og ber om forståelse for at det arbeides med å finne den beste løsningen.

Vi vil formidle informasjon om prosjektet på nettsiden vår og kan svare eventuelle spørsmål via e-post. Når omfang er avklart, vil Sporveien invitere til informasjonsmøte samt oppdatere informasjon på egne nettsider.

Fra 01. mars 2017 skal prosjektorganisasjonen for Holtet Base flytte inn i nye kontormoduler på Holtet og blir dermed lettere tilgjengelig for eventuelle henvendelser fra naboer.

Takk for forståelsen og tålmodigheten.

For ytterligere henvendelser ta kontakt med:

Dereje T. Asefa, nabokontakt og HMS: dereje.asefa@sporveien.com   

Annbjørg Kvalevaag, grunnerverv og eiendomsforhold: Annbjorg.Kvalevag@Sporveien.com  

Emilie Mejlænder, kommunikasjonsrådgiver og media: emilie.mejlander@sporveien.com

 

 

Støyberegning

Det er bestemt at vendesporet som var planlagt og presentert på nabomøtene utgår fra prosjektet. Støyberegning viser derfor kun forventet støybildet for naboer rundt basen og gjelder for base i full drift i 2024. Beregningen er basert på tilgjengelig informasjon per dags dato, hvor prosjektet er i en tidlig fase av prosjekteringen. Beregningen kan endres og ved eventuelle endringer vil informasjonen på nettsiden oppdateres underveis i prosjekteringen.

 

https://sporveien.com/Content/2899725/AJ-HV-710-RB-01%20-%20St%C3%B8yberegninger.pdf 

 

Siste versjon av grunnervervskart i forbindelse med prosjektet på Holtet base

Under vises potensielle områder for midlertidig grunnerverv (markert i grønt) i forbindelse med prosjektet. Eventuelle spørsmål kan rettes til nabokontakt Dereje T. Asefa: +47 91 84 03 07. 

 

 Oppgitte datoer kan bli gjenstand for justeringer:

 

2016

Forberedende arbeider og Konseptvalgutredning (KVU)
Forprosjekt

Januar – oktober 2017

Detaljprosjektering, kontrakter utarbeides og skrives.

Oktober 2017

Oppstart byggeprosess.

Høst 2020

Ferdigstilling.

 Arbeidet foregår parallelt med trikkedrift, vedlikehold og verkstedarbeid. Ny sporgeometri for Holtet og Ekebergbanen parsell (km 3,0-3,8) fastlegges, med tilhørende kontaktledningsanlegg og signalanlegg. Skinnelager og skinnepresse flyttes til Klemetsrud i anleggsperioden.

 

 


Landskapsplan

Hopp over det området

Se detaljoversikten over planene for Holtet base


Ofte stilte spørsmål

Hopp over det området

Her finner du svaret på ofte stilte spørsmål rundt prosjektet med Holtet base:

1. Hva skal gjøres på Holtet base?

På Holtet base skal det utvikles en basestruktur for mottak og drift av nye trikker, i

tillegg til anlegg for vedlikehold av trikkens infrastruktur. All oppgraderingen vil

foregå innenfor Sporveiens eksisterende områder.

Basen skal dimensjoneres for å parkere om lag 43 av de nye trikkene som leveres i

perioden 2020 – 2024. Dette krever nye og flere spor på baseområdet. Det vil bli

totalt 3,2 kilometer parkeringsspor på basen, og 1,9 kilometer oppgraderte spor på

Ekebergbanen, inkludert vendespor sør for basen.

Dagens bygninger krever opprustninger. Bygningene på gul liste vil ivareta den flotte

og verneverdige arkitekturen og få en større renovering på innsiden. Dagens

brakkerigg skal rives, og nye kontorlokaler bygges. I anleggsperioden vil det settes

opp en midlertidig brakkerigg på ”juletre-tomta” nærmere Kongsveien. Denne vil bli

demontert når bygningene er ferdigstilt.

2. Hvorfor skal de nye trikkene stå her?

Det ble tidligere tatt et strategisk valg om å legge basene til Holtet og Grefsen.

Sentrumsnære baser gjør vedlikehold og parkering av trikker svært effektivt. Det er i

dag svært få ledige tomter langs trikkegangen som egner seg til baseanlegg. Det ble

derfor besluttet å videreutvikle basene på Holtet og Grefsen for å tilpasses de nye

trikkene.

3. Hva er tidsperspektivet på prosjektet?

08.08.2016 – 09.12.2016

Forprosjekt

03.01.2017 – 30.09.2017

Detaljprosjektering, kontrakter inngås og noe forberedende arbeider utføres.

Høsten 2017 – Høsten 2020

Byggeperiode

NB! Dette er tentative datoer og det tas forbehold om noen justeringer.

4. Når på døgnet kan vi forvente anleggsarbeid?

Standard anleggsperiode er mellom 07:00 – 19:00. Entreprenørene kan selv velge å

søke Bydelsoverlegen om å få utvidet anleggsperioden der det skulle være behov for

det.

5. Hvordan vil trygge trafikkforhold bli ivaretatt i anleggsperioden?

Sikkerhet i anleggsperioden, både for naboer og egne ansatte, er svært viktig. I

tidligere prosjekter har det blitt satt opp midlertidige trafikkregler som må

overholdes, for eksempel parkeringsforbud, ekstra trafikklys, trafikksikkerhetsvakt

og lignende. Hvilke tiltak som blir nødvendig for å ivareta sikkerheten og sikre trygge

trafikkforhold på Holtet vil komme frem i detaljprosjekteringen som skal være

ferdigstilt 31.05.2017.

6. Hva vil skje med skoleveien over juletretomta?

Sporveien har blitt gjort oppmerksom på at veien over juletretomta, der det skal

settes opp en midlertidig brakkerigg, anses som en viktig og trygg skolevei for barn i

nabolaget. Egne møter med FAU og Bekkelaget skole skal avholdes, der trygg

skolevei blir et viktig punkt på agendaen.

7. Hvordan vil dere ivareta bomiljøet under anleggsperioden?

Det settes opp skjerming langs tomtegrensa for å skåne mot innsyn. Prosjektet vil

søke å ivareta et godt bomiljø for naboene.

8. Hvordan vil dere ivareta bomiljøet etter anleggsperioden?

Det skal monteres skjermer langs basen - se egen tegning.

9. Hvorfor må dere grave på nytt på Ekebergbanen?

For å legge til rette for inn- og utkjøring for flere trikker må eksisterende spor flyttes

0,5 – 2 meter innenfor Sporveiens eiendom.

10. I hvilken retning skal skinnegangene forskyves?

Skinnegangene skal flyttes 0,5 – 2 meter vestover, mot Holtveien. Det største

justeringen er i nord mot Kongsveien.

11. Hvor skal det legges ny sporveksler og vendespor?

Langs Ekebergbanen legges det inn noen nye veksler i område Holteveien 18

(Steinhammerveien 3) til og med Holteveien 32 (Steinhammerveien 17) og

vendesporet ligger utenfor Holteveien 24 (Steinhammerveien 7 og 9)

12. Hvorfor skal anleggsmaskinene kjøres inn via Holtveien?

Anleggsarbeid skal foregå parallelt med full trikkedrift, bortsett fra en kortere

nedstenging i løpet sommeren 2018. For å kunne sikre trygg ferdsel inn og ut av

anleggsområdet kreves det to fartsårer. Disse vil legges opp på tomten i Holtveien 8

og Holteveien 30. Ervervstillatelse inngås med berørte parter.

13. Hvor skal skjermene settes opp?

Skjermene skal settes opp i eiendomsgrensen - se tegning.

14. Hvordan vil skjermene se ut?

Det er fortsatt usikkert hvordan disse skjermene vil se ut, dette vil komme frem i

detaljprosjekteringen og legges frem for naboene. Skjermen blir cirka 3 meter høy

fra mur.

15. Hvor høyt blir det nye bygget på basen?

Det nye bygget på basen vil bli om lag 10 meter høyt.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Naboinfo

Trikken, med linjene 18 og 19, opererer stort sett som normalt under hele prosjektperioden,

Det kan bli en kort periode med stenging av sporet sommeren 2018. Støyforhold innenfor kravene ivaretas overfor naboer som grenser mot Holtet.

Kontaktinformasjon

Dereje T Asefa, Nabokontakt E-post Telefon: +4791840307


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter