Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien skal være beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig kollektivtransport.


Fra Best 2015 til Best 2020

Strategien Best 2015 er en effektiviseringssuksess. Gjennom den har Sporveien fulgt samfunnsoppdraget og skapt mer kollektivtransport for pengene. I Best 2020 hever vi lista og setter mål om å bli best i Norden.

I forarbeidet til Best 2015 identifiserte Sporveien et forbedringspotensial på mellom 270 og 400 millioner kroner. Vi definerte tiltak som innebar at den jobben konsernet gjorde i 2010 skulle gjøres 370 millioner kroner mer effektivt ved utgangen av 2015. Dette målet ble overoppfylt med de siste effektiviseringene i 2015. Samtidig har vi fraktet flere passasjerer og opprettholdt det høye nivået på vedlikehold og oppgraderinger.

Gevinstene er hentet ut i en kombinasjon av produksjonsvekst, inntektsøkninger og kostnadsreduksjoner. Alle deler og nivåer av organisasjonen har tatt del i oppgaven, og dette har også vært nøkkelen til suksessen. Gevinstene er ikke hentet ut avdeling for avdeling eller virksomhet for virksomhet. De er hentet ut ved å optimalisere kollektivtransporten som et helhetlig integrert system av infrastruktur, materiell og trafikk. Sporveien har vært tro mot samfunnsoppdraget og skapt mer kollektivtransport for pengene.

Best 2020

Best 2020 er Sporveiens strategi for perioden 2016-2020. Den bygger på samme samfunnsoppdrag og visjon som Best 2015, men er en strategi for å løfte konsernet ytterligere på leveranser, effektivitet, konkurranseevne og modernisering. Dette er nødvendig om vi skal bidra til å løse transport-, klima- og miljøutfordringene i Oslo også framover. Porteføljen av nye kollektivprosjekter vokser, og Sporveien må evne å utnytte dem til fulle, til beste for byen.

 

 

Ved inngangen til strategiperioden Best 2020 er Sporveien en mer effektiv og profesjonell leverandør av kollektivtransport enn konsernet var for fem år siden. Det gir kraft til å ta fatt på nye byggeprosjekter, til å gjennomføre Trikkeprogrammet, til å starte jobben med å gjøre bussvirksomheten fossilfri og til å løse andre spennende og viktige oppgaver som kommer på rekke og rad. Når vi gjør opp status etter strategiperioden Best 2020, skal Sporveien være den beste nordiske løsningen på effektiv og miljøvennlig persontransport.


 Sporveiens strategi Best 2020 er sammenfattet i de fire strategiske fokusområdene:

Samfunnsansvar, Konkurransekraft, Vekst og Gjennomføringsevne

For å oppnå de strategiske ambisjonene innenfor hvert av disse fokusområdene, kreves fortsatt sterk leveringsevne fra en profesjonell, høykompetent og handlekraftig organisasjon.

 

Samfunnsansvar

Sporveien skal være en fremtidsrettet løsning innenfor miljø og samferdsel.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivreiser. Selskapet skal bidra til at eieren Oslo kommune når sine ambisjoner om fortsatt betydelig vekst i miljøvennlig og effektiv kollektivtransport som kan erstatte biltrafikk og bidra til å redusere klimautslipp.

Med utgangspunkt i samfunnsoppdraget Mer kollektivtransport for pengene skal Sporveien ligge i forkant av fremtidige trafikkbehov og bidra aktivt til at kommunen når sine mål. Sporveiens leveranser skal være basert på beste praksis, og selskapet vil legge vekt på å tydeliggjøre verdiene som skapes for byen og innbyggerne. Verdiene er ikke isolert til kollektivtransport: Selskapets bidrag og kompetanse er sentrale for samferdsel, miljø og den framtidige byutviklingen i Oslo.

Tett og konstruktiv dialog med eier og andre premissgivere er avgjørende for at Sporveien får tydelige og forutsigbare rammebetingelser – slik at selskapet til enhver tid kan gjøre gode disposisjoner, ta nødvendige veivalg og løse samfunnsoppdraget mest mulig effektivt - til beste for sin eier og Oslos innbyggere.


Konkurransekraft

Sporveien skal være en ledende leverandør av konkurransedyktig persontransport

Sporveien må ha stor leveringsevne for å bidra til passasjervekst og gjennomføring av store infrastruktur- og utbyggingsprosjekter i den skinnegående kollektivtransporten i årene som kommer. Gjennom konkurransekraft og effektivitet skal Sporveien levere flere reiser, med riktig kvalitet og sikkerhet, til en lavere enhetskostnad.

Sporveien opererer en integrert verdikjede innenfor den skinnegående kollektivtrafikk, og dette må selskapet utnytte til fulle for å maksimere utnyttelsesgraden av materiell og øke kjørehastigheten. Videreutvikling av driftsmodellen, arbeidsprosesser og ruteplaner, anvendelse av ny teknologi og tett samarbeid med oppdragsgiver er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Organisasjonen må også evne å realisere gevinstene av det nye signal- og sikringsanlegg for t-banen og de forestående investeringene i nye trikker og infrastruktur.

Sporveien eier og forvalter i dag en betydelig andel eiendom og infrastruktur på vegne av Oslo kommune. I tillegg forvalter Sporveien skinnegående materiell og buss. For å bygge en konkurransedyktig og fremtidsrettet organisasjon, er det en forutsetning å optimalisere verdier og tilgjengelighet på Sporveiens materiell og infrastruktur.


Vekst

Sporveien skal styrke sin markedsposisjon gjennom lønnsom kommersiell utvikling

Vekstambisjonene for kollektivtrafikken byr på muligheter for Sporveien til å vokse. Det gjelder først og fremst innen kollektivtjenester, men også ved å skape nye inntektsmuligheter for kollektivtrafikken
fra eiendom og publikumsstrømmer. Eierskapet til eiendom og infrastruktur gir mange muligheter for å videreutvikle eiendomsmassen. Tre hovedområder er definert:

1) eiendomsutvikling
2) forretningsutvikling av kommersielle areal
3) nye produkter og tjenester

De mange infrastrukturprosjektene innenfor vei og bane gir muligheter for en profesjonell utbygger. Sporveien skal posisjonere seg som et naturlig førstevalg for større infrastrukturprosjekter, men vil prioritere utbygging der hvor Sporveien skal være fremtidig operatør. Flere større infrastrukturprosjekter vil være fullfinansiert i perioden, og dette forventes å gi utslag i en vesentlig reduksjon i oppgraderingsbehovet for skinnegående kollektivtrafikk.

Sporveien skal bidra til å øke markedsandelen til kollektivtrafikk ved å tilby økt kapasitet gjennom lønnsomme kollektivtjenester. Selskapet må gjøre kontinuerlig vurderinger rundt hvilke driftsarter selskapet skal tilby. Sporveien vil arbeide for å skape en ny og fremtidsrettet struktur for bussvirksomheten.


Gjennomføringsevne

Sporveien skal være en nyskapende, profesjonell og handlekraftig organisasjon

For å utnytte potensialet av modernisering, ny teknologi, vekst og videreutvikling av kollektivtrafikken, må Sporveien være beredt på omstillinger og sikre riktig kompetanse i organisasjonen. Trikkeprogrammet
og nytt signal- og sikringsanlegg er blant prosjektene som vil kreve økt fleksibilitet, ny kompetanse, handlekraft og endringsvilje i selskapet.

Frem mot 2020 vil 23 prosent av Sporveiens ansatte ha mulighet til å gå av med pensjon. Dette kan bety en betydelig svekkelse av selskapets kompetanse. Samtidig åpner det for nytenkning og en raskere omstilling av organisasjonen for å løse selskapets strategiske ambisjoner knyttet til samfunnsansvar, konkurransekraft
og vekst.

Sporveien vil jobbe målrettet med strategisk kompetansestyring for å sikre fremtidens kompetansebehov, både til å løse eksisterende oppgaver og for å utvikle eventuelle nye forretningsområder. Parallelt vil selskapet dyrke fram ønsket bedriftskultur og verdier, støttet av tiltak for å utvikle dyktig lederskap på alle nivåer.

 

Sporveiens målsettinger om "Beste praksis" også på nordisk nivå, kan bare nås dersom alle selskapets medarbeidere er aktivt involvert i arbeidet. Gjennom BEST2015 har medarbeiderne vist hvilke resultater som kan skapes i fellesskap når alle har en felles målsetting. Dette skal det bygges videre på i perioden fram mot 2020. På denne måten skal Sporveien videreutvikle en fleksibel og handlekraftig organisasjon som har evne til å omstille seg i takt med teknologi- og markedsutviklingen.


 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter